آمارهای بورسی

آمارهای روزانه بورس

تاریخروزحجم معاملاتارزش بازارارزش معاملات
۱۳۹۹/۱۲/۱۳چهارشنبه۴.۹۹۵۸,۷۰۴,۹۷۵۳۱۷,۴۹۹
۱۳۹۹/۱۲/۱۲سه‌شنبه۴.۷۱
۵۹,۱۰۳,۵۲۶
۱۰۲,۶۵۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۱دوشنبه۵.۱۶۵۸,۸۱۳,۹۷۰۲۵۴,۱۷۷
۱۳۹۹/۱۲/۱۰یک‌شنبه۲.۶۶۵۸,۹۶۸,۷۷۹۹۶,۸۲۵
۱۳۹۹/۱۲/۰۹شنبه۷.۶۸۵۹,۳۴۹,۰۴۷۱۲۵,۵۹۱
۱۳۹۹/۱۲/۰۶چهارشنبه۷.۵۳۵۹,۶۷۱,۴۹۸۱۹۹,۴۸۹
۱۳۹۹/۱۲/۰۵سه‌شنبه۷.۹۵۵۹,۹۷۶,۲۰۲۱۱۳,۲۴۹
۱۳۹۹/۱۲/۰۴دوشنبه۵.۳۲
۶۰,۰۱۴,۷۸۲
۸۲,۴۵۳
۱۳۹۹/۱۲/۰۳یک‌شنبه۴.۸۶۶۰,۵۴۰,۴۶۹۹۳,۴۹۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۲شنبه۷.۸۷۶۱,۰۰۸,۷۵۸۱۰۰,۷۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۹چهارشنبه۱۰.۱۳۶۱,۲۹۴,۹۶۹۳۵۲,۱۹۸
۱۳۹۹/۱۱/۲۸سه شنبه۴۰.۳۶
۶۱,۶۲۶,۶۳۹
۱۶۳,۴۷۴
۱۳۹۹/۱۱/۲۷دوشنبه۸.۶۶
۶۲,۱۴۸,۲۹۲
۲۵۰,۳۲۱
۱۳۹۹/۱۱/۲۶یک‌شنبه۱۴.۱۷
۶۲,۴۸۸,۲۱۷
۲۰۳,۱۷۹
۱۳۹۹/۱۱/۲۵شنبه۷.۲۰
۶۱,۲۳۱,۵۰۴
۱۱۲,۵۶۳
۱۳۹۹/۱۱/۲۲چهارشنبه۰۰۰
۱۳۹۹/۱۱/۲۱سه شنبه۱۰.۸۱۶۰,۳۱۱,۶۹۹۱۴۶,۱۷۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۰دوشنبه۱۵.۸۳
۵۹,۳۹۲,۹۳۱
۳۳۱,۹۲۰
۱۳۹۹/۱۱/۱۹یک‌شنبه۸.۸۷
۵۸,۴۸۲,۱۰۸
۱۲۶,۷۰۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۸شنبه۸.۳۰
۵۶,۸۸۷,۳۸۹
۱۱۰,۶۸۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۵چهارشنبه۱۱.۲۵۵۸,۵۴۹,۶۱۳۲۴۳,۸۶۳
۱۳۹۹/۱۱/۱۴سه‌شنبه۱۴.۷۸۶۰,۰۰۱,۱۹۴۱۶۶,۶۳۵
۱۳۹۹/۱۱/۱۳دوشنبه۱۱.۰۲۶۱,۲۳۷,۳۹۴۲۱۴,۱۲۶
۱۳۹۹/۱۱/۱۲یک‌شنبه۱۵.۴۸۶۲,۰۶۹,۲۶۱۱۸۱,۲۳۹
۱۳۹۹/۱۱/۱۱شنبه۹.۱۱۶۲,۰۱۰,۰۴۵۱۳۴,۰۸۳
۱۳۹۹/۱۱/۰۸چهارشنبه۱۲.۲۳۶۰,۱۹۳,۸۳۱۲۳۶,۲۰۲
۱۳۹۹/۱۱/۰۷سه‌شنبه۱۰.۶۸۶۰,۵۳۹,۲۰۱۱۵۴,۰۰۲
۱۳۹۹/۱۱/۰۶دوشنبه۱۵.۰۴
۶۱,۵۷۱,۱۹۰
۲۱۹,۸۷۵
۱۳۹۹/۱۱/۰۵یک‌شنبه۲۰.۶۰۶۱,۵۸۷,۳۵۲۲۳۵,۸۰۷
۱۳۹۹/۱۱/۰۴شنبه۹.۱۵۶۱,۱۹۲,۸۴۹۱۱۲۰۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۰۱چهارشنبه۸.۸۵۵۹,۳۷۸,۱۷۷۲۳۱,۷۲۷
۱۳۹۹/۱۰/۳۰سه‌شنبه۱۰.۳۵۵۸۲۳۶۴۱۹۱۶۴۸۵۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۹دوشنبه۵.۰۹۵۷,۶۹۹,۲۵۸۱۳۵,۷۷۴
۱۳۹۹/۱۰/۲۷یک‌شنبه۰۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۷شنبه۱۰.۳۹۶۱,۴۸۳,۵۳۰۱۰۸,۰۲۹
۱۳۹۹/۱۰/۲۴چهارشنبه۱۳.۲۵۶۱,۴۶۸,۴۵۰۲۵۱,۵۱۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۳سه‌شنبه۱۲.۲۶
۶۲,۵۶۱,۳۲۰
۱۹۷,۸۵۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۲دوشنبه۱۳.۷۵۶۴,۹۰۳,۷۶۷۲۵۲,۲۴۲
۱۳۹۹/۱۰/۲۱یک‌شنبه۱۳.۱۱۶۵,۰۴۶,۷۴۹۱۶۶,۱۱۱
۱۳۹۹/۱۰/۲۰شنبه۱۳.۳۳۶۳,۸۶۶,۳۵۶۱۴۸,۱۶۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۷چهارشنبه۱۲.۵۱۶۵,۰۰۰,۲۴۸۳۶۴,۴۷۱
۱۳۹۹/۱۰/۱۶سه‌شنبه۱۲.۷۴۶۶,۷۷۸,۷۱۸۱۷۴,۲۶۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۵دوشنبه۱۲.۱۲۶۷,۸۳۹,۹۱۴۱۵۱,۴۲۸
۱۳۹۹/۱۰/۱۴یک‌شنبه۱۲.۵۶۶۶,۹۲۶,۴۴۰۱۶۷,۴۷۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۳شنبه۸.۸۲۶۶,۸۲۰,۶۶۳۱۷۰,۸۰۰
۱۳۹۹/۱۰/۱۱چهارشنبه۱۲.۴۸۶۸,۸۹۵,۳۶۰۲۸۰,۷۴۵
۱۳۹۹/۱۰/۰۹سه‌شنبه۱۱.۱۵۶۹,۶۴۶,۷۲۲۱۷۱,۹۲۶
۱۳۹۹/۱۰/۰۸دوشنبه۱۰.۳۲۶۹,۹۳۱,۲۳۴۲۰۱۳۴۷
۱۳۹۹/۱۰/۰۷یک‌شنبه۱۴.۱۱

۶۹,۹۱۳,۳۰۴

۱۹۹,۱۷۰


۱۳۹۹/۱۰/۰۶شنبه۷.۷۸۷۰,۳۸۹,۳۷۳۱۰۷,۱۸۶
۱۳۹۹/۱۰/۰۳چهارشنبه۱۴.۹۰۷۱,۱۵۴,۷۳۵۲۷۹,۴۹۲
۱۳۹۹/۱۰/۰۲سه‌شنبه۱۴.۹۰۷۱,۱۵۴,۷۳۵۲۷۹,۴۹۲
۱۳۹۹/۱۰/۰۱دوشنبه۱۲.۷۸۷۰,۵۶۰,۲۲۱۱۶۲,۱۷۵
۱۳۹۹/۰۹/۳۰یک‌شنبه۱۲.۷۳۷۰,۴۹۴,۲۳۲۱۷۴,۹۵۷
۱۳۹۹/۰۹/۲۹شنبه۱۴.۴۳۷۰,۵۵۱,۹۷۱۱۷۳,۵۰۶
۱۳۹۹/۰۹/۲۶چهارشنبه۱۷.۶۱۶۸,۹۸۳,۹۳۶۳۴۱,۲۶۴
۱۳۹۹/۰۹/۲۵سه شنبه۸.۵۸
۶۹,۵۹۹,۹۵۳
۱۱۰,۳۸۴
۱۳۹۹/۰۹/۲۴دوشنبه۱۸.۲۷۷۲,۱۸۸,۹۹۷۲۱۵,۴۱۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۳یک‌شنبه۱۶.۲۳۷۳,۶۲۹,۱۱۸۲۱۸,۳۴۰
۱۳۹۹/۰۹/۲۲شنبه۱۹.۶۳
۷۴,۰۹۲,۸۴۹
۲۳۷,۴۷۰
۱۳۹۹/۰۹/۱۹چهارشنبه۲۰.۶۵
۷۲,۸۵۳,۱۴۶
۱۸۵,۶۰۶
۱۳۹۹/۰۹/۱۸سه شنبه۱۷.۵۲
۷۲,۷۵۱,۶۵۵
۲۰۴,۳۷۲
۱۳۹۹/۰۹/۱۷دوشنبه۲۶.۶۹۱‬
۷۲,۹۳۵,۱۱۶
۲۷۳,۲۵۶
۱۳۹۹/۰۹/۱۶یک‌شنبه۱۷.۷۲۳
۷۳,۳۵۸,۱۲۳
۲۲۹,۰۶۷
۱۳۹۹/۰۹/۱۵شنبه۱۴.۳۴۵‬
۷۱,۸۰۳,۰۵۲
۱۹۱,۷۷۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۲چهارشنبه۱۸.۴۵۹‬
۷۰,۷۸۸,۲۷۲
۳۱۲,۹۷۸
۱۳۹۹/۰۹/۱۱سه شنبه۱۷.۹۲۱
۷۰,۸۲۹,۱۹۷
۲۳۶,۴۶۶
۱۳۹۹/۰۹/۱۰دوشنبه۱۸.۵۵
۶۹,۸۱۸,۴۶۷
۲۴۱,۱۸۱
۱۳۹۹/۰۹/۰۹یک‌شنبه۱۹.۹۹۸
۶۸,۰۱۴,۲۰۴
۲۱۸,۷۳۱
۱۳۹۹/۰۹/۰۸شنبه۲۱.۹۳۳
۶۶,۲۳۵,۶۲۷
۲۲۶,۸۶۰
۱۳۹۹/۰۹/۰۵چهارشنبه۱۵.۴۰۹
۶۵۰۶۱۵۳۵
۲۸۰,۷۸۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۴سه شنبه۲۳.۰۷۸
۶۴,۴۹۲,۹۷۷
۲۸۰,۸۲۵
۱۳۹۹/۰۹/۰۳دوشنبه۱۴.۳۰۴‬
۶۴,۳۶۷,۴۳۵
۱۵۷,۱۳۶
۱۳۹۹/۰۹/۰۲یک‌شنبه۱۹.۹۷۱
۶۳,۵۸۲,۹۵۹
۲۱۵,۰۱۹
۱۳۹۹/۰۹/۰۱شنبه۲۴.۳۶۱
۶۳,۹۸۸,۸۶۱
۲۳۸,۴۸۵
۲۸/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۱۰.۴۴۵
۶۳,۱۸۱,۵۳۵
۲۳۰,۱۱۶
۲۷/۰۸/۱۳۹۹سه شنبه۱۲.۸۰۷‬
۶۰,۴۲۱,۸۶۵
۱۹۵,۰۷۵
۲۶/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۱۱.۷۵۲
۵۹,۳۶۵,۸۰۱
۱۲۹,۰۴۳
۲۵/۰۸/۱۳۹۹یکشنبه۱۹.۵۵۸‬
۵۸,۶۹۹,۹۹۸
۱۷۰,۶۶۵
۲۴/۰۸/۱۳۹۹شنبه۷.۳۱۲‬
۵۸,۳۰۰,۶۷۹
۱۰۴,۷۷۹
۲۱/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۱۱.۱۶۶‬
۵۷,۰۱۷,۵۴۹
۱۳۶,۵۸۹
۲۰/۰۸/۱۳۹۹سه شنبه۱۰.۳۶۱
۵۶,۶۱۷,۵۵۹
۱۰۲,۵۴۲
۱۹/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۹.۰۴۲
۵۶,۷۱۶,۶۸۶
۱۰۰,۶۸۰
۱۸/۰۸/۱۳۹۹یکشنبه۱۷.۵۲
۷۲,۷۵۱,۶۵۵
۲۰۴,۳۷۲
۱۷/۰۸/۱۳۹۹شنبه۳.۱۸۶‬
۵۷,۷۷۲,۸۴۱
۴۰,۹۰۷
۱۴/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۷.۴۸۷
۶۰,۰۴۸,۱۴۸
۱۱۵,۲۶۲

۱۳/۰۸/۱۳۹۹سه شنبه۰۰۰
۱۲/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۷.۰۴۲‬
۵۸,۸۴۳,۵۴۶
۶۷,۵۵۱
۱۱/۰۸/۱۳۹۹یکشنبه۶.۷۰۳
۵۹,۳۴۷,۷۹۲
۷۱,۶۴۰
۱۰/۰۸/۱۳۹۹شنبه۶.۷۰۳
۵۹,۳۴۷,۷۹۲
۷۱,۶۴۰
۰۷/۰۸/۱۳۹۹چهار شنبه۹.۶۵۵۹۷۶۲۶۴۶۲۰۴,۰۴۱
۰۶/۰۸/۱۳۹۹سه شنبه۶.۲۷۸۶۰,۳۱۵,۲۱۶۶۸,۰۲۷
۰۵/۰۸/۱۳۹۹دو شنبه۸.۲۶۲۶۱,۸۳۲,۷۱۳۸۶,۳۶۲

میانگین امتیاز / ۵. تعداد آرا

دیدگاهتان را بنویسید

مژده ویژه اعضا باشگاه سرمایه گذاران برتر

70٪ تخفیف ویژه