آمارهای بورسی

آمار های هفتگی بورس

بازهحجم معاملاتدرصدارزش معاملاتدرصدارزش بازاردرصد
۱۳۹۹/۱۲/۱۳ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۹۲۲-۲۶.۶۷۸۹۶۷۴۹۵۲.۱۴۲۹۴۹۴۰۲۹۷-۲.۰۸
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ - ۱۳۹۹/۱۲/۰۲۳۰-۶۲.۰۲۵۸۹۴۱۰-۴۵.۵۱۳۰۱۲۱۱۷۰۹-۲.۴۵
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۵۷۹۹۲.۶۸۱۰۸۱۷۳۵۵۱.۱۹۳۰۸۷۸۹۶۲۱۳۱.۳۶
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۸۴۱-۳۱.۶۷۷۱۵۴۸۹-۲۳.۸۸۲۳۵۰۷۴۱۲۷-۲۲.۶۴
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ - ۱۳۹۹/۱۱/۱۱۶۰-۹.۰۹۹۳۹۹۴۶-۱.۸۸۳۰۳۸۶۷۵۰۷-۰.۴۰
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ - ۱۳۹۹/۱۱/۰۴۶۶۱۰۰.۰۰۹۵۷۹۲۲۴۹.۵۹۳۰۵۰۸۴۴۲۳۲۸.۸۴
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۷۳۳-۴۸.۴۴۶۴۰۳۸۰-۳۶.۹۶۲۳۶۷۹۷۳۸۴-۲۵.۵۰
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ - ۱۳۹۹/۱۰/۲۰۶۴۱۴.۲۹۱۰۱۵۸۸۱-۱.۲۲۳۱۷۸۴۶۶۴۲-۴.۶۶
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۱۳۹۹/۱۰/۱۳۵۶۳.۷۰۱۰۲۸۴۳۷۷.۳۶۳۳۳۳۶۵۹۸۳-۴.۴۲
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۱۳۹۹/۱۰/۰۶۵۴-۱۸.۱۸۹۵۷۹۲۵-۱۰.۴۴۳۴۸۷۸۵۳۵۰-۱.۴۵
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۹۶۶-۱۵.۳۸۱۰۶۹۶۲۲-۹.۷۵۳۵۳۹۱۵۸۹۴۰.۰۴
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ - ۱۳۹۹/۰۹/۲۲۷۸-۱۲.۱۳۱۱۸۵۲۲۰۱۲.۲۶۳۵۳۷۸۰۶۷۶-۱.۳۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ - ۱۳۹۹/۰۹/۱۵۹۴۱.۰۸۱۰۸۴۰۷۲-۱۲.۳۱۳۶۳۷۰۱۰۹۲۵.۲۱
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۸۹۳-۲.۱۱۱۲۳۶۲۱۶۵.۴۶۳۴۵۶۸۵۷۶۷۷.۵۲
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ - ۱۳۹۹/۰۹/۰۱۹۵۶۱.۰۲۱۱۷۲۲۵۱۴۱.۲۹۳۲۱۴۹۳۷۶۷۷.۱۸
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ - ۱۳۹۹/۰۸/۲۴۵۹۱۸.۰۰۸۲۹۶۷۸۴۱.۸۰۲۹۹۹۶۹۸۷۸-۰.۳۰
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۷۵۰۹۲.۳۱۵۸۵۰۹۰۷۹.۴۲۳۰۰۸۷۶۲۹۰۲۶.۶۴
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ - ۱۳۹۹/۰۸/۱۰۲۶-۳.۷۰۳۲۶۰۹۳-۳۷.۱۶۲۳۷۵۸۷۲۷۸-۳.۱۵
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ - ۱۳۹۹/۰۸/۰۳۲۷-۵۱۸۹۲۴-۲۴۵۳۰۲۹۶۵-

میانگین امتیاز / ۵. تعداد آرا

دیدگاهتان را بنویسید

مژده ویژه اعضا باشگاه سرمایه گذاران برتر

70٪ تخفیف ویژه